امروزه موضوع داغ (چالش اساسی) بسیاری از شرکت های ایرانی، توجه به مشتری و پیاده سازی روشی جهت شناسایی نیازها، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بیشتر به مشتری است. حتی در دنیا حرکت به سوی کسب و کاری با رویکرد دانش محور، موضوعی تازه به شمار می رود.

به کارگیری تاثیر گذارترین سیستم در افزایش رضایتمندی مشتریان، حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید، در دنیای پر رقابت امروز، تاثیر به سزایی در کسب سهم بازار رقابتی دارد.

و اما گیلاس آبی:

مکانیزه کردن فرآیند پاسخ به مشکلات سازمان ها و شرکت ها، با استفاده از تکنولوژی و مدیریت منابع انسانی جهت درک بهتر رفتار مشتریان و ارزش این مشتریان از مهمترین اهداف نرم افزاری است به نام گیلاس آبی.

گیلاس آبی معتقد است: سازمان های متکی به فرد محکوم به نابودیند.